Tworzymy ten dokument, aby poinformować Cię o naszej Polityce Prywatności. Dowiesz się tutaj kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i udostępniamy dane osobowe w ramach Advanced Protection Systems S.A. (zwanej dalej Advanced Protection Systems),  w jakim celu to robimy oraz w jaki sposób osoby, których dane przetwarzamy mogą egzekwować swoje prawa do prywatności

Advanced Protection Systems jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

O nas:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Advanced Protection Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743881, NIP: 5862300694, REGON: 362753147,

Z Advanced Protection Systems można skontaktować się w następujący sposób: elektronicznie na adres: privacy@apsystems.tech, pisemnie pod adresem: Advanced Protection Systems S.A., Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia oraz telefonicznie pod numerem: +48 882 812 210

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy operacji przetwarzania danych w systemach ochrony zaawansowanej. Jasno informujemy, w jaki sposób zbieramy dane osobowe i w jakim celu są one wykorzystywane.

Zwracamy uwagę, że Advanced Protection Systems gromadzi dane osobowe i informacje firmowe dostarczone przez swoich (potencjalnych) klientów i dostawców, a także dane uzyskane podczas wizyt na stronie internetowej Advanced Protection Systems i korzystania z niej.

Traktujemy Twoje dane osobowe bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby optymalnie chronić udostępnione dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nadużyciem, utratą i kradzieżą.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz monitorujemy i chronimy swoje usługi przed nadużyciami i oszustwami.

 

Odwiedzający stronę:

Dane osobowe, które mogą być gromadzone przez Advanced Protection Systems, obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem formularza internetowego i plików cookie Google Analytics. Powyższe dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia lub wykonania przez Administratora umowy bądź innych świadczeń.

 

Cele wykorzystania i przetwarzania danych:

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Proszę zauważyć, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne i robimy to w następujących celach:

 1. Składanie ofert i/lub dostarczanie informacji o usługach i innych działaniach Advanced Protection Systems,
 2. Zawieranie i realizacja umów oraz utrzymywanie kontaktu z klientem,
 3. Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 4. Odpowiadanie na pytania i rozpatrywanie reklamacji i innej obsługi posprzedażowej,
 5. Zarządzanie i administracją wewnętrzną,
 6. Celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Advanced Protection Systems.

 

Przechowywanie i usuwanie danych:

Ponieważ wykorzystujemy Twoje dane do wyżej wymienionych celów, Advanced Protection Systems przechowuje i przetwarza  dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania.

Po upływie okresu przetwarzania, o ile jest to technicznie możliwe do wykonania oraz gdy właściwe przepisy prawa nie pozwalają lub nie nakazują dalszego przetwarzania danych osobowych,  dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim:

Advanced Protection Systems udostępnia dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych w niniejszej Polityce prywatności celów, w tym w szczególności:

 1. Podmiotom, z którymi współpracujemy w związku z realizacją zawieranych z Tobą umów lub świadczenia Ci usług (np. podwykonawcom). Podmioty te przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu wyłącznie na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, aby zapewnić równy poziom bezpieczeństwa i poufności wszystkich danych.
 2. Podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Advanced Protection Systems jest i pozostaje odpowiedzialny za te operacje przetwarzania. Ponadto pragniemy podkreślić, że udostępnianie danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

 

Twoje prawa:

Advanced Protection Systems informuje, że przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że masz prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Advanced Protection Systems nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Ciebie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż masz prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

 

Cookies

Advanced Protection Systems używa wyłącznie technicznych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności. Należy pamiętać, że plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Advanced Protection Systems.

Pliki cookie są niezbędne do technicznego funkcjonowania strony internetowej i łatwości użytkowania. Zapewniają prawidłowe działanie strony i zapamiętują Twoje preferowane ustawienia. Pozwala nam to również zoptymalizować naszą stronę internetową. Informujemy, że w ramach usługi „Analytics” za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszczany jest plik cookie amerykańskiej firmy Google. Advanced Protection Systems korzysta z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania raportów dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Ponieważ Advanced Protection Systems zawarło umowę o przetwarzanie z Google, wyłączył opcję „udostępniaj dane”, Google nie przetwarza pełnego adresu IP, a inne usługi Google nie są używane, Twoja zgoda na umieszczanie tych plików cookie nie jest wymagana.

Zwróć uwagę, że możesz zrezygnować z otrzymywania plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby przestała zapisywać pliki cookie. Możesz również usunąć wszystkie zapisane wcześniej informacje w ustawieniach swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z funkcją pomocy w swojej przeglądarce.

Sprawdź naszą politykę cookies: więcej>>

 

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Advanced Protection Systems może modyfikować niniejszą Politykę Prywatności. Zmiany w przepisach i regulacjach mogą wymagać od nas dostosowania naszej Polityki Prywatności. Możemy również chcieć dostosować naszą Politykę Prywatności na podstawie nowych informacji bądź w związku ze zmianą zakresu naszej działalności. Jeśli zmienimy Politykę Prywatności, niezwłocznie udostępnimy nową wersję online.

© 2021 Advanced Protection Systems.
All rights reserved.