dla inwestorów

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

17.12.2020

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

30.11.2020

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

09.11.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedziba w Gdyni

30.10.2020

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

19.10.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

28.09.2020


V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

17.12.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems sa (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech

powrót

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

30.11.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems sa (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech

powrót

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

09.11.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems sa (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech

powrót

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedziba w Gdyni

30.10.2020

Zarząd ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedziba w Gdyni (KRS: 0000743881) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 listopada o godz. 12:00 w Gdyni (81-336), ul. Czechosłowacka 3 (Park Konstruktorów).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
6. Przedstawienie opinii Zarządu ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii C, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. programu motywacyjnego.
10. Przedstawienie opinii Zarządu ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicachkapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
11. Podjęcie uchwały sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie dematerializacji akcji i warrantów subskrypcyjnych.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: a) uchyla się § 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza informacje i dokumenty co najmniej w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu spółek handlowych.” b) zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.614,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:
a) 12.140.000 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 12.140.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
b) 521.400 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 521.400 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”
Nowe brzmienie:
㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.614,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) i dzieli się na 1.266.140 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.214.000 akcji na okaziciela serii A;
b) 52.140 akcji na okaziciela serii B.”
Nowe brzmienie na podstawie odrębnej uchwały:
㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 126.614,10 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych i 10/100) i nie więcej niż 135.114,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.266.141 i nie więcej niż 1.351.140 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.214.000 akcji na okaziciela serii A;
b) 52.140 akcji na okaziciela serii B;
c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 85.000 akcji na okaziciela Serii D.”
c) Dodaje się § 8A. o następującym brzmieniu:
„§ 8A. Kapitał warunkowy
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.400 zł (sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 05/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2020 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane nie później niż do dnia 26 listopada 2025 roku.”
d) Dodaje się § 8B. o następującym brzmieniu:
„§ 8B. Kapitał docelowy
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 26 listopada 2023 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8B. ust. 1 statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

powrót

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

19.10.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems sa (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech

powrót

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

28.09.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems sa (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech

powrót